MTO-perspektivet som verktyg för att integrera arbetsmiljö, säkerhet och HR

2022-09-20

MTO Säkerhet har i samarbete med Metodicum hållit en kurs i Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa ur ett MTO-perspektiv. Utbildningen syftade till att öka förståelsen och kunskapen om samspelet MTO samt tillämpningen av det för ökad samverkan mellan deltagarnas interna HR-, arbetsmiljö- och säkerhetsfunktioner. 

 

Samspelet mellan människa, teknik och organisation är viktigt ur alla aspekter inom en organisation och MTO-perspektivet utgår från ett systemperspektiv och inkluderar helheten vilket innebär att det är applicerbart på olika nivåer och arbetsuppgifter. Inom flertalet säkerhetskritiska branscher är MTO-arbete sedan länge kravställt vid exempelvis riskanalyser, utredningar och förändringsarbete och härifrån finns det mycket att lära.

Våra kursdeltagare har fått grundläggande kunskaper om vad MTO-perspektivet är och hur det kan tillämpas i deras dagliga verksamhet inom olika områden. Med hjälp av MTO-perspektivet har vi påvisat hur vi på ett effektivt sätt kan säkerställa en god organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö, se MTO som ett verktyg för ledarskap och förändring samt för att identifiera kärnan i utrednings- och riskanalysarbete.

Dagen varvades med teoretiska genomgångar, exempel från forskning samt diskussioner och utbyte av erfarenheter i gruppen där vi bland annat diskuterade utmaningar med det digitala ledarskapet och arbetsmiljö under pågående pandemi. I slutet av dagen arbetade vi med en gemensam övning och diskussion för att förtydliga och cementera hur MTO-perspektivet ska appliceras i praktiken.

 

Ett aktivt arbete med MTO-perspektivet är ett avgörande verktyg för ett effektivt arbete mot en mer tillförlitlig produktion med färre avbrott, säkrare arbetsmiljö och nöjdare medarbetare. Både behovet och nyttan av MTO-perspektivet blev tydligt i diskussioner kring hur MTO-arbete både kan ena och harmonisera verksamheternas ledningssystem, funktioner och verksamhetsområden.                                                                                           Jenny Hellström, kursledare och MTO-expert

 

Vi på MTO Säkerhet erbjuder en rad olika kurser och utbildningar där vi utifrån ett MTO-perspektiv hjälper organisationer att utvecklas. Vår mångåriga erfarenhet från olika säkerhetskritiska branscher gör att vi kan erbjuda både öppna och företagsanpassade utbildningar.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Jenny Hellström

+46 (0)73-035 74 67

Läs mer om våra kurser och seminarier

Forskning