Om MTO Säkerhet

MTO Säkerhet är företaget med hög expertkompetens när det gäller utveckling av organisationers säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet utifrån ett MTO-perspektiv.

Vi hjälper våra kunder att utifrån ett helhetsperspektiv på samspelet Människa-Teknik-Organisation skapa bättre förutsättningar för en säker och effektiv verksamhet. 
 

 

Vad betyder och innebär MTO?

Varför väljer vi att fokusera på samspelet Människa, Teknik och Organisation?

Ett systematiskt och proaktivt säkerhetsarbete som utgår från ett helhetsperspektiv och samspelet mellan människa, teknik och organisation, reducerar sannolikheten för och minskar konsekvenserna av olyckor och incidenter. Det medför också en mer tillförlitlig produktion med färre avbrott, bättre optimerade arbetsuppgifter och arbetsmiljö, minskning av onödigt arbete och dyra utvecklingskostnader samt nöjdare medarbetare.

Proaktivt säkerhetsarbete och MTO-fokus kan vara en avgörande förutsättning för effektiv och högkvalitativ produktion.  Bristande säkerhets- och MTO-fokus kan däremot leda till instruktionsutformning som inte är användarvänlig, otillfredsställande utbildning, bristfälliga tekniska och organisatoriska lösningar, uppgifter som faller mellan stolarna p.g.a. otydlig ansvarsfördelning, kostsamma åtgärder för att korrigera brister i efterhand, ineffektiva och riskabla lösningar i arbetet och i värsta fall att en olycka inträffar och svårigheter att erhålla myndighetsgodkännande för att bedriva verksamheten.

Vi kan hjälpa våra kunder att se till att de bästa förutsättningarna skapas för en säker och effektiv verksamhet genom att utforma och organisera processer, rutiner, arbetsmiljö, tekniska system och verktyg, kultur och ledningssystem. Detta gör vi utifrån ett helhetsperspektiv på samspelet mellan människa, teknik och organisation.

 

Så jobbar vi

Vi har en bred spetskompetens inom MTO-området och erfarenhet från en rad olika säkerhetskritiska branscher. Vi utgår alltid från kundens specifika behov och förutsättningar samt använder vetenskapligt förankrade metoder och arbetssätt.

Erfarenhet från flera domäner

Vi  utgår från ett systemperspektiv för att skapa säkra och effektiva organisationer inom en mängd olika domäner. Vi arbetar med kvalificerade utrednings- och konsultuppdrag åt uppdragsgivare inom områden som bland annat kärnkraft, flyg, järnväg, spårtrafik, vägtrafik, sjöfart, brand- och utrymning och sjukvård.

Evidensbaserat arbetssätt

Vi använder oss av evidensbaserade metoder och verktyg samtidigt som vi är lyhörda för varje kunds enskilda behov för att på bästa sätt kartlägga och åstadkomma utveckling av hälsa och säkerhet i verksamheten. Våra uppdrag och utbildningar är opartiska och genomförs alltid utifrån en hög etisk standard. Vi är också involverade i både nationella och internationella forskningsprojekt inom flera områden.

Spetskompetens

Vårt team består av konsulter med erfarenhet och spetskompetens inom områden som beteendevetenskap, kognitionsvetenskap, arbets- och organisationspsykologi, informationsteknologi och systemteknik. Vår policy är att i mesta möjliga mån arbeta minst två konsulter tillsammans i varje uppdrag samt att där det är tillämpligt även genomföra en intern kvalitetsgranskning av slutprodukten.

 

Kundens specifika förutsättningar i fokus

Alla utmaningar har olika förutsättningar och inget uppdrag är det andra likt. Vi inleder alltid med att sätta oss in i varje kunds utmaningar och specifika behov för att sedan erbjuda den datainsamlingsmetod som är bäst lämpad och ger största möjliga nytta för uppdraget. Därefter följer analys och sammanställning av resultat och rekommendationer i det format kunden önskar.

För att säkerställa att du blir nöjd med det arbete vi utför, rekommenderar vi alltid ett uppstartsmöte och att större uppdrag inleds med en kartläggande behovsanalys. Vår erfarenhet är att när det ges möjlighet att lägga en bra grund för ett uppdrag genom att samla uppgifter kring alla förutsättningar och behov, kan en bättre och mer anpassad bedömning göras av vilka insatser som är lämpliga i just ert fall. 

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa just dig och din verksamhet med.  eller om ni har behov av en företagsanpassad insats.

Kontakta oss

Företagsanpassade utbildningar