Arbetsmiljö

Den psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön lika viktig som den fysiska

Rätt förutsättningar

En alltför hög arbetsbelastning, otydliga riktlinjer och krav, motstridiga mål, påfrestande arbetstider och otydlig ansvars- och uppgiftsfördelning är exempel på organisatoriska faktorer som kan leda till både olyckor och ohälsa i arbetslivet.

Utbildning Arbetstider, scheman och livsstil

Digital arbetsmiljö

Den sociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljön är redan en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på de flesta arbetsplatserna. Den senaste tidens digitalisering och omställning till en högre grad av distansarbete innebär att även den digitala arbetsmiljön måste inkluderas och prioriteras.

Att ge sin personal rätt förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter är viktigt för en hållbar och effektiv verksamhet. Det gäller inte minst digitala verktyg och hjälpmedel. System och programvaror som inte är anpassade till den arbetsuppgift som ska utföras tenderar att leda till ineffektivitet och kostsamma avbrott.

Utbildning Digital arbetsmiljö

Arbetsgivarens ansvar

2016 infördes nya föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Föreskrifterna innebär ett förtydligande av alla arbetsgivares ansvar att arbeta systematiskt för att förebygga risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 

Vi har lång och bred erfarenhet från området

MTO Säkerhet har stor kunskap och erfarenhet inom områdena ledarskap, arbetsmiljö och arbets- och organisationspsykologi. Vi erbjuder ett antal tjänster som alla syftar till att stärka organisationers systematiska arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Vi utför till exempel granskningar av arbetstidsförläggning för att säkerställa att arbetstiden förläggs på det mest optimala sättet utifrån empirisk och evidensbaserad kunskap om människors fungerande. Faktorer som tas i beaktande är då uthållighet, kognitiva funktioner under stress, press och trötthet, kostens inverkan på uthållighet samt människans naturliga sömncykler.

Vi utför också granskningar och utveckling av organisationers ledningssystem för så kallad fatigue management och utvärderingar av mental och fysisk arbetsbelastning i vissa uppgifter. Andra tjänster vi erbjuder inom området är utveckling av säkra, tydliga och kommunikativa ledarskap samt kartläggning och utveckling av verksamheters processer, rutiner, instruktionsutformningar och ansvarsfördelningar.

Vi hjälper våra kunder att kartlägga, utvärdera och utveckla den digitala arbetsmiljön för att uppnå en effektiv och hållbar verksamhet. Genom IT-ronder identifieras förbättringsområden som sedan kan åtgärdas med målbildsarbete.

Stäng

Vi kan bland annat erbjuda tjänster inom följande områden:

  • Granskning, rådgivning samt utformning av arbetstidsscheman
  • Utveckling av system för Fatigue Management och utvärdering av mental arbetsbelastning
  • Utveckling av arbetsmiljörelaterade processer
  • Kartläggning och analys av den digitala arbetsmiljön
  • Grundläggande och fördjupande utbildningar i digital arbetsmiljö och IT-ronder
  • Utformning av skräddarsydda IT-ronder (checklistor och genomförande)
  • Handledning och coachning av befintlig personal i organisationen under genomförandet av målbilds- och förändringsarbeteVill du veta mer om arbetsmiljö? 

Kontakta mig

Tommy Eriksson

Tommy.Eriksson@mto.se

Uppdrag