Påverkan på tågklarerares arbetsbelastning vid minskad bemanning

En fråga som alltid är aktuell för olika verksamheter är hur resursbehovet ska fördelas och optimeras på bästa möjliga sätt. Trafikverket planerade vid en tidpunkt att dimensionera sina resurser för fjärrtågklarerare baserat på en framtagen bemanningsmodell. Modellen skulle gälla för hela landets trafikledningscentraler. De ville dock försäkra sig om att förändringar i resursplaneringen inte skulle påverka personalens möjlighet att genomföra sitt arbete på ett säkert och hälsosamt sätt. 

Vårt uppdrag 

Mot bakgrund av detta fick vi i uppdrag att, utifrån lokala förhållanden och baserat på ett MTO-perspektiv, identifiera och bedöma vilka eventuella konsekvenser för trafiksäkerhet och kognitiv arbetsmiljö som en minskad bemanning skulle kunna innebära för fjärrtågklarerarna i Ånge.

En fjärrtågklarerare hanterar idag en eller flera trafikledningssträckor och ofta flera uppgifter samtidigt. De ska klara av att övervaka och styra planenlig trafik samt handha förplanerade, såväl som direktplanerade ändringar. Dessutom krävs omplaneringar vid ändrade förutsättningar (t.ex. arbete som drar över tiden, tågförseningar m.m.) och hantering av tekniska fel i stödsystem eller järnvägsspecifika säkerhetssystem. I och med den nya föreslagna bemanningsmodellen fanns dock en oro över att en minskad bemanning negativt skulle kunna påverka tågklarerarnas möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Att bedöma eventuella arbetsmiljömässiga och säkerhetskritiska konsekvenser till följd av minskad bemanning blev således fokus för uppdraget.

Genomförande och resultat

Upplägg, fokusområden och övergripande frågeställningar bestämdes tillsammans med Trafikverket.

Uppdraget genomfördes som en uppgiftsanalys tillsammans med användare med syfte att kartlägga och analysera de mest säkerhetskritiska, tidskritiska och tidskrävande arbetsuppgifterna som fjärrtågklarerarna vid TC Ånge utför. Därefter genomfördes en risk- och konsekvensidentifiering utifrån möjliga scenarion på omfördelning av trafikledningssträckor till följd av minskad bemanning. Diskussionerna inkluderade vilka arbetsuppgifter som kommer påverkas och på vilket sätt, vad förändringen innebär för arbetsbelastning och stress, hur kommunikation och samverkan med andra påverkas samt vilka konsekvenser det kan medföra på säkerhet, kvalitet och kognitiv arbetsmiljö för såväl fjärrtågklarerare som för entreprenörer och järnvägsföretag. 

Resultatet, den samlade analysen och slutsatserna från uppdraget gav Trafikverket ett underlag i det fortsatta arbetet med bemanningen av trafikcentralerna. Arbetssituationen för fjärrtågklarerarna i Ånge blev också ett exempel på hur lokala förhållanden och arbetsbelastning påverkar säkerhetsaspekter och kognitiv arbetsmiljö.


Är du i behov av liknande insatser? 

Kontakta mig

Lena Kecklund

Lena.Kecklund@mto.se

Andra kunder som vi hjälpt

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo