Analys av arbetsrutiner i samband med Citybanans plattformsväggar

Införandet av plattformsväggar på Citybanans nya stationer City och Odenplan innebär förbättringar när det gäller både säkerhet och komfort för väntande trafikanter på plattformen. Plattformsväggarna innebär också att tågpersonalens arbetssätt och verktyg i samband med trafikantutbytet på stationerna behöver förändras. För att försäkra sig om att förändringarna inte medför att nya olycksrisker introduceras har riskanalyser genomförts av tågpersonalens nya arbetsrutiner.

Vårt uppdrag

För att systemet med plattformsväggar ska kunna fungera säkert för såväl tågpersonal som trafikanter är det viktigt att personalens arbetsrutiner och systemets utformning anpassas till varandra och till personalens förutsättningar.

För att undvika olyckor är det viktigt att nya system analyseras ur ett MTO-perspektiv innan de tas i bruk. Syftet med sådana analyser är att identifiera de möjliga fel som kan inträffa samt orsaker för att kunna åtgärda dessa innan systemet börjar användas.

Vi fick därför i uppdrag att utföra en kvalitativ riskanalys utifrån ett MTO-perspektiv av de arbetsmoment som ska utföras i samband med ankomst till och avgång från Citybanans nya stationer. 

Genomförande och resultat

Uppdraget utfördes med hjälp av uppgiftsanalyser, och för de nya arbetsmomenten identifierades möjliga felhandlingar, orsaker och konsekvenser liksom åtgärdsförslag för att hantera riskerna. Tågpersonalens samlade erfarenhet och kunskap om sitt arbete är en förutsättning för en god analys, varför arbetet utfördes i form av workshops tillsammans med ett antal tågvärdar och förare.

Genom en grundlig analys av tågpersonalens arbetsrutiner och verktyg identifierades risker som kunde förebyggas genom en bättre anpassning av rutinerna, systemet och arbetsmiljön till varandra och till förutsättningarna hos den personal som ska utföra arbetet.

 


Är du i behov av liknande insatser? 

Kontakta mig

Lena Kecklund

Lena.Kecklund@mto.se

Andra kunder som vi hjälpt

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo