Utvärdering av tågförares informationsmiljö

Teknikutvecklingen går ständigt framåt, vilket påverkar alla verksamheter och företag. Ett exempel på detta är införandet av nya informationssystem i förarhytterna på A-trains snabbtåg som trafikerar sträckan mellan Stockholm C och Arlanda flygplats. Nya system kan, om de är rätt utformade, vara ett stöd för förarna. Om systemen inte är anpassade efter förarnas förutsättningar och behov kan de istället leda till oväntade risker.

Vårt uppdrag

I och med att nya informationssystem tillförts förarmiljön ombord på A-trains tåg, såg man ett behov av att utvärdera informationsmiljön för att säkerställa en trafiksäker körning. 

Vårt uppdrag innebar att undersöka hur all teknik i förarhytten sammantaget påverkar förarnas förmåga att utföra sina uppgifter på ett trafiksäkert sätt.

Genomförande och resultat

För att få en förståelse för förarnas informationsmiljö samlades data in med flera kompletterande metoder.

Förare fick svara på hur de använt informationssystem under specifika körningar, observationer genomfördes i förarhytten, workshop genomfördes för att få en djupare förståelse för hur arbetet utförs och en enkät skickades ut till samtliga A-Trains förare.

Vår utvärdering gav A-Train en bättre förståelse för förarnas arbetssituation avseende hur de får, ger och behandlar information. Vi identifierade områden där förbättringar kunde göras för att underlätta förarnas arbete. Även viktiga faktorer att beakta vid förändringar i förarhytten lyftes upp, så att kommande förändringar anpassas till helheten i förarhytten ur ett MTO-perspektiv. På så sätt kan det säkerställas att bra förutsättningar skapas för föraren att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt.


Är du i behov av liknande insatser? 

Kontakta mig

Lena Kecklund

Lena.Kecklund@mto.se

Andra kunder som vi hjälpt

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo