Säkerhetsledning

En organisations säkerhetsledning utgör grunden för en säker och effektiv verksamhet.

Skapa säkra och effektiva processer

Säkerhetsledning handlar både om att ha ett välutformat säkerhetsledningssystem för att skapa effektiva och säkra processer, men också om att utveckla en positiv säkerhetskultur och ett gott säkerhetsledarskap. Det är därför mycket viktigt för organisationer som hanterar risker i sin verksamhet att ha en tydlig och strukturerad säkerhetsledning. Ett överskådligt och pedagogiskt utformat säkerhetsledningssystem ger ledningen den överblick som behövs för att bedöma säkerhetsläget i organisationen, för att på så sätt kunna styra verksamheten mot dess säkerhetsmål genom rätt typ av insatser.

Vi kan bidra på flera olika sätt i utvecklingen av er säkerhetsledning 

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa organisationer att utforma optimerade säkerhetsledningssystem som är anpassade till den specifika verksamheten. Detta gör vi genom att granska befintligt system och identifiera utvecklingsområden både utifrån vår kunskap, erfarenhet och empiri om ledningssystem och utifrån varje organisations specifika mål, risker och fokusområden.

Vi erbjuder flera olika typer av tjänster som stöd i utvecklingen av er säkerhetsledning:

  • Utformning och utveckling av säkerhetsledningssystem 
  • Stöd till ledningsgrupp och chefer vid implementering utvecklingsinsatser och förändringar
  • Utbildning och coaching 
  • Effektmätningar av genomförda insatser
  • Utveckling av säkerhetsindikatorer
  • Instruktionsutformning 

 

Exempel på uppdrag

Ledningssystem för strålsäkerhet på Karolinska sjukhuset

KS har en väl utvecklad strålsäkerhetsorganisation och ett ledningssystem för strålsäkerhet. Verksamheten står dock inför stora utmaningar i form av ny nationell strålskyddslag och förändringar i strålsäkerhetsmyndighetens författningar, etablerin...

Läs mer read more