Eva-Lotta Nylén berättar om forskning som ska utveckla framtidens ledarskap inom sjöfarten

2020-12-04

Efter en lysande karriär i finansbranschen valde Eva-Lotta att byta siffror mot arbetsmiljö. Hon började med en kandidat i psykologi för att sedan gå vidare till att forska inom bland annat organisationspsykologi, disputerade 2017 och började kort därefter på MTO Säkerhet. Nu är hon aktuell i ett forskningsprojekt inom sjöfartssektorn där ledarskap och arbetsmiljö står i fokus.

Berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag är ekonom i grunden och jobbade länge i finansbranschen, där arbetade jag mycket med förändringsledning och outsourcing inom Norden och Baltikum. Under denna tid märkte jag att det är förändringsarbetet som är intressant och det som händer i korridoren är mer än siffror på ett papper. Då bestämde jag mig för att ta tjänstledigt och läste in en kandidatexamen i psykologi från Psykologiska Institutet i Stockholm.

Efter det så började jag forska inom organisationspsykologi och då främst arbetsmiljö och den psykosociala arbetsmiljön för medarbetare och chefer innan jag till slut hamnade här på MTO Säkerhet där jag jobbar mycket i projekt med fokus på människan (M) och organisationen (O).

Just nu driver du bland annat ett forskningsprojekt, kan du berätta mer om det?

Det är ett forskningsprojekt som vi har i samarbete med Chalmers tekniska högskola, institutionen för mekanik och marina vetenskaper på uppdrag av Trafikverket. Projektet handlar främst om ledarskap inom sjöfartssektorn där vi tittar på två stora nordiska rederier och hur deras verksamhet och organisationer ser ut.

Hur kommer det sig att ni beforskar just detta?

Det har framkommit i tidigare forskning att aktörer inom sjöfartssektorn idag har svårt att rekrytera och bibehålla kompetent personal. Det är ganska speciella förutsättningar och arbetsförhållanden inom sjöfart jämfört med andra branscher, utmaningar man sett i tidigare forskning är både hälsa och arbetstrivseln hos medarbetarna. De här utmaningarna tros delvis bero på ledarskapet och därför har vi valt att titta närmare på just ledarskapet.

Vilka verktyg och metoder använder ni er av i forskningsprojektet?

För tillfället arbetar vi med att kartlägga nuläget med hjälp av intervjuer som vi håller med chefer och medarbetare. Insikterna vi får från intervjuerna kommer sedan hjälpa oss att utforma en enkät som skickas ut till en större grupp medarbetare.

 

"Vi vill veta mer om hur ledarskapet ser ut och hur det uppfattas utav medarbetarna och här är även säkerhetskulturen och rapporteringskulturen centrala delar"

                                                                           Säger Eva-Lotta Nylén, projektledare.

 

Hur långt har ni kommit i ert arbete så här långt?

Det här projektet kommer pågå till Q1 2022 och då är det tänkt att vi ska komma ut med våra rekommendationer och sprida dem. I slutet av 2021 ska vi skriva rapporten som främst riktar sig till Trafikverket som finansierar projektet men även återrapportera till rederierna. Nu till våren ska vi skicka ut enkäten och sedan analysera den data vi får in. Än så länge har vi genomfört ett antal intervjuer och kommer fortsätta med det till efter årsskiftet.

Hur använder ni er av MTO-perspektivet i forskningsprojektet?

Ledarskapet är en viktig förutsättning för arbetsmiljön och säkerheten ombord och att bedriva en verksamhet där många delar av organisationen är på land medan fartygen och det operativa arbetet fortgår ute till sjöss och ibland under lång tid är en utmaning ur ett systemperspektiv – inte minst för ledarskapet. I projektet och i datainsamlingen belyser vi just systemperspektivet, det vill säga helheten och vilka förutsättningar cheferna i sin tur får för att kunna bedriva det ledarskap som krävs.

Vad har vart mest spännande hittills?

Eftersom jag inte har vart involverad inom sjöfartssektorn tidigare så lär jag mig otroligt mycket nytt efter varje intervju och det tycker jag personligen är mest givande. Det är även spännande att intervjua kvinnor i en annars mansdominerad bransch och höra deras syn på kulturen, ledarskapet och arbetsmiljön.

Vad är era mål och förhoppningar med det här projektet?

Vår förhoppning är att vi ska komma fram till bra rekommendationer som är applicerbara och har förmåga att göra skillnad och bidra till att utveckla framtidens ledarskap inom sjöfarten. När man sitter i forskarvärlden kan det ibland vara svårt att komma fram till praktiska rekommendationer som med enkelhet kan implementeras. I vissa fall beror det på att rapporten inte sprids inom den egna organisationen på rätt sätt utan att den blir liggande på ett skrivbord. Andra gånger så finns det helt enkelt inte finansiering för att sprida informationen. I detta forskningsprojekt så har vi fått finansiering just för att kunna sprida vår rapport efteråt och det är vi väldigt glada för.

 

 

Nyfiken på att höra mer om projektet?

Hör av dig till Eva-Lotta Nylén så berättar hon mer!

+46 (0)76 032 45 34

  

 

Forskning       Tjänsteområden                                                                                     Här kan du läsa Eva-Lottas avhandling