Forskningsuppdrag Transportstyrelsen

2022-09-20

Inom flygsektorn har ett antal nya affärsmodeller utvecklats till följd av internationalisering, avreglering, prispress och ökad konkurrens på flygmarknaden.

Lågprisbolag och ökad användning av underleverantörer är exempel på nya affärsmodeller som i vissa fall visat sig leda till försämrade arbetsvillkor och ett lägre fokus på organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Transportstyrelsen identifierade här ett behov av att kartlägga vilka faktorer, utöver de rent tekniska, som säkerställer en god flygsäkerhet.

Verktyg för riskbaserad tillsyn

MTO Säkerhets forskningsuppdrag åt Transportstyrelsen innebar att ta fram indikatorer och ett användbart verktyg för att bättre mäta och följa upp den riskbaserade tillsynen inom flygsektorn.

Utifrån en omfattande litteraturgenomgång identifierade vi organisatoriska förutsättningar som genom forskningen visade sig ha inverkan på flygsäkerheten. Med grund i detta har ett enkätverktyg med ett digitaliserat visualiseringsformat tagits fram som visar på varje enskild flygoperatörs förmåga att hantera dessa viktiga faktorer i organisationen.

MTO Säkerhets forskningsuppdrag för Transportstyrelsen är nu avslutat och verktyget för riskbaserad tillsyn används där både organisatoriska och psykosociala faktorer som kan kopplas till säkerhetsrisker inom flygsektorn bevakas och följs upp.

 

                   Mer om MTO Säkerhets forskningsuppdrag