De gemensamma säkerhetsmetoderna CSM - Common Safety Methods

2023-04-19

De gemensamma säkerhetsmetoderna (CSM – Common Safety Methods) togs fram av Europeiska Järnvägsbyrån, ERA och omfattar alla aktörer på det europeiska järnvägsnätet.

Målet med förordningarna är att göra järnvägsbranschen säkrare och undvika olyckor i så stor utsträckning som möjligt. De beskriver hur säkerhetsnivåerna, uppnåendet av säkerhetsmål och efterlevnad av säkerhetskrav ska uppfyllas.

De gemensamma säkerhetsmetoderna beskriver och ställer krav på riskhantering, säkerhetsstyrning och övervakning som alla ska tillämpas i verksamheten. Tillsammans bildar de barriärer som ska förebygga olyckor och skador.

Genom att anta ett strukturerat tillvägagångssätt vid riskhantering, övervakning och säkerhetsstyrning minskar riskerna för olyckor och incidenter.

Enligt Transportstyrelsen så finns det idag bristande kunskap om regelverket och hur det ska tillämpas vilket försvårar för aktörer att förnya sitt tillstånd. Tillsynsmyndigheten har också sett att det finns brister i kontroller av att personal som ska utföra trafiksäkerhetspåverkande arbetsuppgifter har rätt behörighet och kunskaper.

De olika CSM-förordningarna

CSM SMS – Säkerhetsstyrningssystem är en hörnpelare i säkerhetsarbetet. Alla aktörer är skyldiga att ha en godkänd säkerhetsstyrning enligt CSM SMS. Syftet med att ha ett godkänt säkerhetsstyrningssystem är att säkerställa att organisationens verksamhet är säker och uppfyller krav för att få tillstånd.

CSM MON - Övervakning av SMS är en likvärdig viktig del, ett harmoniserat sätt att övervaka alla säkerhetsrelaterade processer. Övervakningen ska bidra till att förbättra säkerhetsstyrningssystemet.

CSM RA - Denna lagstiftning ställer krav på riskbedömning vid förändringar i verksamheten. Varje förändring bedöms om den är väsentlig eller ej. Om en förändring bedöms vara väsentlig ska CSM RA metoden tillämpas och en oberoende säkerhetsgranskare tas in. Bedöms förändringen vara icke väsentlig ska riskhantering genomföras men förordningen behöver inte tillämpas.

Förordningen ger utrymme för större företag att ha interna säkerhetsgranskare om de uppfyller de krav som ställs på oberoende och kompetens.

Enligt Transportstyrelsen finns det brist på kompetens och förståelse för hur CSM RA förordningen ska tillämpas Detta har lett till att förändringar som bör ha klassats som väsentliga i stället klassats som ej väsentliga för att slippa kraven på en oberoende säkerhetsgranskare.

Om flera icke väsentliga ändringar görs på rad ökar sannolikheten för att riskhanteringen blir ineffektiv och leder till säkerhetsrisker.

Fler aktörer behöver utbilda sin personal i vad, varför och hur CSM RA fungerar så att förordningen kan följas och bidra till ökad trafiksäkerhet.

En gemensam insats för säkerheten

Trafikverkets mål är att minska antalet omkomna på det statliga järnvägsnätet med 6,6 procent årligen från och med 2012.

Om vi ska nå dessa mål behövs mer kunskap ute på våra spår bland de aktörerna som utför arbetet. MTO Säkerhet bidrar till att utveckla järnvägsbranschen genom att höja kompetensen i branschen med våra utbildningar. Vi visar på syftet med förordningarna, hur anpassningar kan ske så att våra kursdeltagare sedan kan implementera dem på rätt sätt i sina egna verksamheter.

Vi har även tjänster där vi hjälper våra kunder att revidera och identifiera gap och förbättringsområden i den egna verksamheten inför tillståndsförnyelse för att säkerställa att alla krav är uppfyllda.

Utbildningar och tjänster inom CSM – de gemensamma säkerhetsmetoderna

Vi utbildar i följande förordningar och metoder för järnväg:

Vi utför även:

  • Utvärdering och granskning av säkerhetsstyrningssystem
  • Stöd i arbete med MTO och säkerhetskultur och implementering av krav
  • Utveckling och implementering av säkerhetsstyrningssystem
  • Riskanalyser
  • Expertstöd för tillståndsförnyelsen

 

Vill du veta mer om våra tjänster och hur vi kan stötta din verksamhet?

Kontakta:

Försäljningsansvarig Stefan Mattsson 

stefan.mattsson@mto.se

 

 

 

VD Lena Kecklund

lena.kecklund@mto.se

 

 

Transportstyrelsens säkerhetsrapport för järnväg 2019

https://www.transportstyrelsen.se/4a77c4/globalassets/global/publikationer/jarnvag/sakerhetsrapport-jarnvag-2019.pdf

CSM-förordningarna ERA

https://www.era.europa.eu/activities/common-safety-methods_en#meeting3