T står för Teknik

2022-09-20

Teknik är i detta fall ett paraplybegrepp för alla sorters hjälpmedel vi använder oss av i vardagen och på arbetet och inbegriper allt från små handhållna verktyg, datoriserade system och produktionsrobotar till en kontrollrumsmiljö i ett kärnkraftverk eller kommandobryggan i ett fartyg. Vi använder oss av mängder av hjälpmedel i olika situationer som alla har gemensamt att de ska användas av människor, män som kvinnor och vuxna som barn. Det är därför de måste vara anpassade efter våra förutsättningar och den aktuella uppgiften vilket säkerställs genom användarcentrerad design.

Människan kan anpassa sig till dålig användbarhet

Vi människor är flexibla vilket gör att vi kan anpassa oss och kompensera för bristande design, dålig användbarhet och olika miljöer i vilken vi använder tekniken. Tyvärr sker denna anpassning ofta på bekostnad av säkerhet och ergonomi. Syftet med väl användarcentrerad design är att slutanvändaren ska kunna använda produkten på ett säkert sätt utan att skada sig själv eller andra. Erfarenheten säger att vi även får en högre kvalitet och effektivitet med detta angreppssätt.

Det ska vara lätt att göra rätt

Hur en arbetsplats är utformad påverkar sättet arbetsuppgifter kan utföras. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel, och vår kognitiva energi bör inte slösas i onödan. Genom att applicera kunskap om ergonomi, såväl fysisk, kognitiv som organisatorisk, utformas tekniken utifrån människans förutsättningar. När vi exempelvis utformar nya kontrollrums- och förarmiljöer ser vi till människans kognitiva förmågor som krävs för att utföra arbetsuppgifterna på ett enkelt och säkert sätt. Även fysisk ergonomi är en viktig del i detta. Till exempel kan obekväma arbetspositioner leda till kompromisser som i sin tur kan leda till olyckor och belastningsskador.

Teknik som inte är anpassad till användaren är en säkerhetsrisk och ger upphov till lägre kvalitet och tillfredsställelse vid användandet samt kommer behöva bytas ut. Användarcentrerad teknik får en längre livscykel, vilket tillsammans med ovan angivna fördelar är bättre för människan, organisationen och miljön.

I slutändan handlar det om att ge oss människor rätt förutsättningar. All design måste bottna i användaren och uppgiften. MTO-perspektivet kan användas som en ledstjärna under arbetets gång för att säkerställa att man ser till helheten.

 

När reflekterade du över dina egna arbetsredskap och hjälpmedel senast?

 

Nedan finner du tre frågor att fundera på under dagen. Reflektera även över hur och varför du kommer fram till dina svar, vilka är de bakomliggande orsakerna? 

 

1. Får du aktivt vara med att påverka vilka hjälpmedel du använder?

2. Är tekniken i din verksamhet anpassad till arbetsuppgifterna?

3. Finns det dåliga system i verksamheten som du tvingats anpassa dig till?

MTO-perspektivet-MTO-dagarna-MTOSäkerhet