Säkerhetskultur och MTO i olika branscher

2022-08-25

En god säkerhetskultur är en nödvändighet för en framgångsrik verksamhet, skriver Lena Kecklund och Bengt Sandblad i boken ”Den (o)mänskliga faktorn”. 

Hur vet man att man har en bra säkerhetskultur? 

Det är givetvis svårt att mäta säkerhetskultur på en skala. Det går dock att beskriva och kategorisera den, exempelvis i en mognadstrappa. För att få en idé om vart på mognadstrappan ens kulturverksamheten befinner sig kan man använda sig av enkätverktyg. Det ger inget definitivt svar, men är en första indikation på var i utvecklingsarbetet verksamheten befinner sig. För att få en djupare bild av säkerhetskulturen krävs en kartläggning innehållande mer resurser i form av intervjuer med medarbetare och ledning på alla nivåer, observationer samt granskning av protokoll och ledningssystem. Detta arbete bör ske av oberoende experter för att säkerställa både tillförlitlighet och objektivitet.

Lagkrav i spårbranschen 

Europeiska Järnvägs Byrån (ERA) har infört krav på att arbeta med säkerhetskultur i EU-förordningen CSM SMS (EU 2018/762). Någonting som fler branscher bör se över. När ERA skulle ta fram den nya förordningen kontaktades vi på MTO Säkerhet och vår VD Lena Kecklund stöttade dem i framtagandet som MTO-expert. Kraven förordar att riskhantering ska vara en integrerad del av verksamhetens ledningssystem och att arbetet med säkerhetskultur är en viktig del av riskhanteringen. På Transportstyrelsens senaste branschråd för spårtrafik var huvudämnet just säkerhetskultur. Lena bjöds in och pratade bland annat om vikten av att arbeta med MTO och säkerhetskultur inom ramen för de gemensamma säkerhetsmetoderna (CSM) för järnväg. Det händer alltså en hel del på ämnet inom just spårbranschen nu. 

Nio tips för att lyckas bibehålla en god säkerhetskultur 

Det finns ingen standardmodell för hur en säkerhetskultur ska utvecklas och förbättras. Förändringsarbetet måste anpassas till de specifika förutsättningar och förhållanden som råder i den aktuella verksamheten. En säkerhetskultur är heller aldrig färdigutvecklad utan kräver ständigt arbete och utveckling. Förändring är sällan enkelt men det finns dock vissa generella principer för att lyckas: 

  • Ledningens engagemang och stöd 
  • Ett välutvecklat säkerhetsledarskap 
  • Utgå från beprövad metodik och modell utifrån evidensbaserad forskning 
  • Inspiration och erfarenhet från andra säkerhetskritiska branscher 
  • Föregå med gott exempel, dvs. ledningen är förebilder och agerar enligt bestämmelserna 
  • Ta hjälp av experter 
  • Använd ett anpassat systematiskt arbetssätt 
  • Se förändringsarbetet som långsiktigt 
  • Arbeta med målbilder i olika tidsperspektiv, satsa inte på stora kliv på en gång 

Lärande från andra branscher 

Genom att kravställa arbete med säkerhetskultur och MTO och integrera det i verksamheters säkerhetsledningssystem kan fler börja arbeta proaktivt i sitt säkerhetsarbete. Det är annars lätt att ha ett reaktivt synsätt, det vill säga man agerar först när olyckor inträffar och implementerar kortsiktiga åtgärder som inte når grundproblematiken. Ofta är det en resursfråga, i vissa fall en ren mognads- eller kunskapsfråga. Införandet av ett lagkrav kan verka som en katalysator mot de problemen och hjälpa verksamheter att komma i gång att utveckla sin säkerhetskultur. Inom kärnkraft och flygfart har det länge funnits krav på säkerhetskultur och MTO och vi ser positivt på att utvecklingen inom järnväg och hoppas även andra branscher ta språnget. 

Hur ser nuläget ut? Testa er säkerhetskultur 

För att få en fingervisning om mognadsnivån av er säkerhetskultur har vi skapat ett test. Resultatet placerar er säkerhetskulturen på en mognadstrappa vilket ger en god grund för en första diskussion kring nuläget och vilka utvecklingsområden som finns.

Gör testet här ⇾ 

Oavsett vart på mognadstrappan man befinner sig så är det viktigt att sträva efter ständig förbättring. Det är ett arbete som hela verksamheten måste göra tillsammans men som alltid börjar med ledningen.  

MTO Säkerhet ha lång erfarenhet  och bred kunskap att utbilda personal och organisationer inom säkerhetskultur. Vi kan stötta er med att kartlägga, utreda, analysera och ge stöd i utvecklingsarbetet av er säkerhetskultur och utbildar även chefer och ledare inom säkerhetsledarskap. Med erfarenhet flera olika branscher såsom kärnkraft, bygg, försvar, flyg och industri kan vi överföra kunskaper från olika typer av verksamheter och ge er verktygen just er verksamhet behöver.

 Vill du veta mer om hur vi kan stötta ditt företag i utvecklingen av er säkerhetskultur?

Kontakta

Jenny Hellström

+46 (0)73 035 74 67

 

Vill du lära dig med om säkerhetskultur och MTO? Då rekommenderar vi boken "Den (o)mänskliga faktorn". 

Köp boken här ⇾