Lunchwebbinarium om framtidens ledarskap inom sjöfart

2022-09-20

Vi har med stöd från Trafikverket och branschen undersökt hur ett ledarskap som främjar en god arbetsmiljö och säkerhetskultur bör se ut inom framtidens sjöfart. Med denna forskning vill vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete i utvecklingen av ett säkerhets- och hälsofrämjande ledarskap. Den 8 april bjuder vi in till ett lunchwebbinarium för att dela med oss av våra insikter från rapporten och sjöfartsbranschen. 

Sjöfartssektorn har en central roll för transportkedjor internationellt och i Sverige. Samtidigt står branschen inför flera utmaningar kopplat till brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De här utmaningarna har bland annat kopplats till ledarskapet.

“Det var väldigt intressant att genom projektet se hur tidigare kunskaper och diskussioner om ledarskap inte alltid kan appliceras på den unika kontext som sjöfarten utgör. Sjöfarten är unik i sin natur med sina mobila organisationsdelar i form av fartyg.”

Oscar Arman, MTO Säkerhet Författare av forskningsrapporten

Tidigare forskning visar att just ledarskapet är en avgörande faktor för att skapa goda, hälsosamma och säkra arbetsförhållanden till sjöss. Sjöfartssektorn har arbetat aktivt med ledarskap, arbetsmiljö och kulturfrågor på senare år vilket resulterat i en förbättring. Inom andra områden visar resultatet samtidigt på en ökad produktionspress, minskat utrymme för gemensamma aktiviteter eller ledig tid i hamn och minskad personalstyrka med ökad arbetsbelastning som följd.

 

 

Projektet har samlat in data genom en litteraturstudie och dokumentgranskning samt intervjuer och enkätstudier. Datainsamlingen genomfördes hos två nordiska rederier med ledare och medarbetare på både sjö‐ och landsidan.

Vi har haft ett väldigt bra samarbete och är väldigt tacksamma för det intresse de två sjöfartsorganisationerna som deltagit i studien visat, att vi fick möjligheten att studera både sjö- och landsidan har bidragit med ett stort värde till projektet.

Eva-Lotta Nylén, MTO Säkerhet Författare av forskningsrapporten

Studien identifierar ett antal utvecklingsområden som till exempel ett ökat fokus och engagemang för den sociala arbetsmiljön och hanteringen av kränkande särbehandling samt ett ökat fokus på trygga och goda arbetsförhållanden. Det finns även behov av en översyn av faktorer som upprätthåller en machokultur, en systematisk översyn över kvinnors situation ombord samt behovet av en större interkulturell förståelse och främjade av god kommunikation mellan personal av olika nationell bakgrund.

Det finns mycket att prata om och lära sig av, vare sig man arbetar inom sjöfart eller inte. Vi ser fram emot att dela med oss av våra insikter och erfarenheter från projektet och hoppas att det kommer bidra till en säkrare och mer hållbar bransch.

Webbinariet hålls den 8 april klockan 12:00 - 13:00

Anmäl dig till webbinariet här ⇾

 

Läs rapporten i sin helhet här ⇾

Eva-Lotta Nylén, MTO Säkerhet

eva-lotta.nylen@mto.se

Oscar Arman, MTO Säkerhet

oscar.arman@mto.se