M står för Människa

2022-09-20

Människans fysiska, kognitiva och psykologiska förutsättningar ligger till grund för hur vi hanterar de olika situationer vi ställs inför. Vi har våra styrkor och svagheter, framförallt är vi till skillnad från teknik anpassningsbara. Vi styrs av sociala normer och är i behov av återkoppling av vår omgivning. Efter en tid av aktivitet eller stress är det viktigt att vi återhämtar oss.

Människan behandlar information på olika sätt

Kognition är de psykologiska processer som aktiveras när vi behandlar och drar slutsatser från alla intryck vi hämtar in från omgivningen. Vi får in information via våra fem sinnen. Informationen behandlas i realtid. Denna process kallas perception. Vi använder därefter våra fysiska och biologiska förmågor för att agera på informationen. Det är genom att studera vår kognitiva förmåga som teknik och processer kan utformas efter våra förutsättningar.

Vårt omedvetna besitter stor kapacitet för automatiska processer, däremot har vi svårare för aktiva medvetna processer. En medveten process kräver mer uppmärksamhet och därmed mer kognitionskraft. 

Här kan du jämföra hur det är att lära sig reglerna till ett nytt sällskapspel, vilket är en medveten process som kräver mer fokus, än när du knappar in pinkoden på mobilen. Det senare är en mer automatisk process och en snabb handling som du utfört oräkneliga gånger.

Människan är social

Vi människor påverkas av olika sociala normer och värderingar. Vi har lätt att falla in i rådande grundnormer och beteendemönster med andra. Därför är det viktigt att ledare och chefer föregår med gott exempel när det kommer till exempelvis användandet av skyddsutrustning. 

Människor tenderar att anpassa sitt beteende till gruppens vilket leder till att vi i första hand gör som andra gör i stället för att följa regler och rutiner.

Människan är anpassningsbar

Vi är anpassningsbara och flexibla vilket betyder att vi kan hitta lösningar på nya problem och hantera helt nya situationer på ett sätt som teknik inte klarar av. Vi anpassar oss efter de förutsättningar som råder i en specifik situation, både på gott och ont. 

Det kan handla om att under tidspress göra saker mindre noggrant för att hinna med. Här är det viktigt att hitta rätt strategi för att kunna utföra uppgiften på ett säkert sätt.

Människan är i behov av återkoppling

För att bearbeta information och förstå en situation behöver vi återkoppling. Efter återkoppling kan vi justera våra beteenden för att ge rätt effekt. I sociala sammanhang behöver vi återkoppling på det vi gör för att veta om det accepteras eller inte.

När vi trycker på strömknappen för datorn förväntar vi oss att den ska starta. Får vi inte snabb respons så tror vi att något är fel och trycker igen. Människan har svårt att hantera fördröjd återkoppling.

Människan behöver återhämtning

Vår hjärna behöver återhämtning i form av vila och sömn. När vi sover startas en biologisk process som är nödvändig för att vi ska fungera och återhämta oss. Ju längre man är vaken desto mindre orkar hjärnan fokusera. Är man vaken för länge utvecklas så kallad mikrosömn som sker under pågående aktiviteter och uppmärksamheten sjunker kraftigt.

Stress är en annan faktor som påverkar vår förmåga att bearbeta information. Långvarig stress utan återhämtning kan vara direkt skadligt för oss och leda till ohälsa och sjukdom.

Återhämtning är väldigt viktigt för vår förmåga att utföra uppgifter, anpassa oss till nya situationer, reagera på hot, lägga saker på minnet och sen minnas dem.

Människans kognitiva och psykologiska förutsättningar måste vara utgångspunkten vid förändringar i verksamheten.

Vare sig det är ny teknik, rutiner, hemsidor, system, gränssnitt eller kontrollrumsmiljöer så är det i slutändan vi som ska använda dem. MTO-perspektivet är ett bra verktyg som hjälper oss att inte missa viktiga aspekter och se till helheten. 

 

När reflekterade du över din egen arbetssituation senast?

 

Nedan finner du tre frågor att fundera på under dagen. Reflektera även över hur och varför du kommer fram till dina svar, vilka är de bakomliggande orsakerna? 

 

1. Ställs det rimliga krav på dig i ditt arbete? 

2. Är din roll och arbetsuppgifter tydliga?

3. Tillhandahåller din organisation anpassade hjälpmedel som stöttar dig i ditt arbete och som är anpassade till dina arbetsuppgifter?