Börja arbeta med MTO och ergonomi

2022-09-20

MTO står för Människa-Teknik-Organisation och handlar om att analysera interaktionen och samspelet mellan dessa tre aspekter. Arbetssättet och området kallas också för ergonomi eller Human Factors. Det hela kretsar kring att anpassa arbetsuppgifter, organisatoriska aspekter och tekniska hjälpmedel eller system utefter människans förmågor, styrkor och svagheter i stället för att försöka anpassa människan utefter de tekniska eller organisatoriska förutsättningarna.

Det finns en del branscher som kravställer att arbeta med ergonomi via lagar, förordningar och föreskrifter men även de verksamheter som inte har dessa krav på sig kan dra stora fördelar av att arbeta med MTO/ergonomi. Nyttoeffekterna av arbetssättet har visat sig i flertalet studier och kan kortfattat summeras i följande punkter:

 • Reducerar sannolikheten för olyckor
 • Minskar eventuella olyckors konsekvenser
 • Optimerar arbetsuppgifter
 • Skapar mer tillförlitlig produktion
 • Reducerar onödigt arbete

Hur går MTO arbetet det till?

MTO/ergonomi-arbetet genomförs via en process och i figur 1 kan du se hur ergonomiprocessen är definierad i ISO 9241-210.

Kortfattat Innebär processen att en analys först görs på de förändringarna som ska införas i syfte att identifiera vad dessa kommer innebära och hur stor påverkan de kommer få på människorna i systemet, tekniken och organisationen. Därefter sker arbetet i en så kallad användar­centrerad process där de tänkta användarnas förutsättningar står i centrum och analyseras i syfte att skapa en kravbild. Olika designlösningar på problemet tas därefter fram baserat på utformad kravbild.

Processen är iterativ vilket innebär att utvalda designlösningar utvärderas löpande utifrån den framtagna kravbilden vilket kan leda till att lösningen antingen accepteras eller att nya krav tillkommer eller faller bort under arbetets gång, vilket i sin tur leder till framtagning av nya förslag på lösningar. När kraven är uppfyllda och designlösningen anses vara tillräckligt bra avslutas processen.

Figur 1: Ergonomiprocessen enligt ISO 9241-210

Processen inleds med en workshop

Workshopen handlar om att undersöka och kartlägga omfattningen av förändringarnas påverkan på människorna, tekniken och organisationen. Det är en del av det första steget, ”Plan the Human-centred design process”, i ergonomiprocessen. Bedömningen tas fram genom att, tillsammans med nyckelpersoner från er verksamhet, gå igenom följande frågeställningar:

 • Identifiera syftet och målet med förändringen (vilka problem ska lösas).
 • Identifiera vad detta innebär för det tekniska systemet (exv. ny teknik, annan teknik, gammal teknik i ny kontext)
 • Identifiera vad detta innebär för det organisatoriska systemet (exv. ny typ av organisation, linje, matris, projekt, större- mindre grad av stabilitet).
 • Identifiera vad detta innebär för det mänskliga systemet (nyanställningar, permissioner, nya kompetenser, förändrade roller, kommunikation)
 • Värdera hur förändringarna påverkar de andra systemen i MTO familjen och vilka subkulturer som kan påverkas.
 • Värdera vilka åtgärder som vidtas, kan vidtas och vilka fördelar som förändringarna innebär.
 • Värdera om den nya organisationen svarar mot syftet och målet och varför det gör det eller inte gör det.

När samtliga frågeställningar berörts kan en omfattningsbedömning av påverkan på arbetssätt och säkerhet göras, vilket också kommer resultera i en bedömning på MTO-arbetets omfattning. Ett sätt att bedöma MTO-arbetets omfattning är att använda matrisen nedan:


Figur 2: Schematisk bedömning av omfattning.

I matrisen ovan tilldelas varje kombination av påverkan på säkerhet och arbetssätt en bokstav ifrån A-D. Dessa bokstäver återger de nivåer av arbetsinsats för de MTO-aktiviteter som kommer krävas. Nivåerna finns definierade nedan i figur 3.


Figur 3: Nivå av arbetsinsats

Vad blir slutprodukten av workshopen?

Workshopen resulterar i skapandet av en omfattningsbedömning för det framtida MTO-arbetet som kommer krävas för den givna förändringen/nyetableringen. Denna bedömning kommer innehålla följande:

 • En övergripande beskrivning av förändringen som ska införas.
 • En kartläggning över förändringens övergripande påverkan på de tre MTO-aspekterna i berörda delar av verksamheten.
 • En övergripande omfattningsbedömning av MTO-aktiviteterna som kommer krävas för att skapa en användarcentrerad kravbild för förändringen/nyetableringen som ska införas.

Detta underlag har ni som verksamhet därefter nytta av vid skapandet och fastställandet av er MTO-plan, det vill säga vid genomförandet av hela steg 1 i ergonomiprocessen.

Vill du veta mer om hur vi kan stötta ditt företag att komma igång med MTO och ergonomi?

 

Kontakta

Stefan Mattsson

+46 (0)70 396 77 63

stefan.mattsson@mto.se