O står för Organisation

2022-09-20

Organisationen spelar en viktig roll i MTO-perspektivet. Här skapas kultur och processer som ska leda verksamheten framåt. Det är organisationens uppgift att skapa rätt förutsättningar för att arbetet ska ske på ett säkert sätt. Ledarskap och säkerhetskultur har stor betydelse för ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Genom att förstå hur ledarskapet påverkar säkerhetskulturen i en verksamhet kan rätt ledarbeteenden prioriteras.  

Organisationen

Organisationen spelar en viktig roll i ett systemperspektiv. Här innefattas aspekter relaterade till hur arbetet styrs och leds genom säkerhetskultur (värderingar och beteenden) och / eller ledningssystem (processer, rutiner, instruktioner, ansvar och befogenheter).

Ledningen ansvarar för säkerhet och arbetsmiljö

Det är ledningens ansvar att skapa rätt förutsättningar så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt för att undvika ohälsa samt olyckor och incidenter. Det kan handla om att planera in tillräckligt med tid för arbetsuppgifter för att undvika stress som kan leda till olyckor och incidenter. Det är också ledningens ansvar att tillhandahålla rätt säkerhetsutrustning och säkerställa att den används på rätt sätt genom att utbilda sina medarbetare.

Vikten av ledarskap och säkerhetskultur

Organisatoriska aspekter som ledarskap och säkerhetskultur har stor betydelse för ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Genom att förstå hur ledarskapet påverkar säkerhetskulturen i en verksamhet kan rätt ledarbeteenden prioriteras. Då blir det lättare att fatta rätt beslut i exempelvis säkerhetsprioriteringar, krissituationer eller vid förändringar. Det är viktigt att ledare tar en aktiv roll genom att bland annat kommunicera säkerhetsvärderingar och ge utrymme för delaktighet för att värna om, och utveckla medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet och motivation för säkerhetsfrågor.

För att skapa och bibehålla en god säkerhetskultur krävs ett tydligt ledningssystem i form av tydliga riktlinjer, regler och rutiner som alla kan följa. För att de ska förankras och efterlevas i verksamheten behövs också uppföljningsaktiviteter och en god kommunikation. Organisationen har ett stort ansvar för att säkerheten kommuniceras och prioriteras för att skapa förståelse och motivation hos medarbetarna att agera säkert.

Vid införandet av olika tekniska hjälpmedel som påverkar människan får inte anpassningen av organisationen glömmas bort. Arbetet ska utföras under nya förutsättningar och med nya verktyg, vilket bland annat betyder nya rutiner och processer. Även om avsikten endast är att förändra tekniken går det inte att undvika att organisationen påverkas. I praktiken kan det vara svårt att få till en förändring på ett säkert sätt. Användandet av ett systemperspektiv där hänsyn även tas till organisationen kan bidra och underlätta införandet av förändringen. 

 

När reflekterade du över din egen organisation senast?

 

Nedan finner du tre frågor att fundera på under dagen. Reflektera även över hur och varför du kommer fram till dina svar, vilka är de bakomliggande orsakerna? 

 

1. Är verksamhetens mål är tydliga, väl kommunicerade och förankrade?

2. Hur ser engagemanget i säkerhetsfrågor ut för ledning och chefer?

3. Hur är säkerhetskulturen på din arbetsplats? Gör testet nedan:

Testa din organisations säkerhetskultur ⇾

MTO-perspektivet-MTO-dagarna-MTO-Säkerhet