Organisatorisk och social arbetsmiljö

När det gäller att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen är den psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön lika viktig som den fysiska. 

Ge personalen rätt förutsättningar att må bra och arbeta säkert och effektivt

En alltför hög arbetsbelastning, otydliga riktlinjer och krav, motstridiga mål, påfrestande arbetstider och otydlig ansvars- och uppgiftsfördelning är exempel på organisatoriska faktorer som kan leda till både olyckor och ohälsa i arbetslivet.

Arbetsgivarens ansvar

Våren 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Föreskrifterna innebär ett förtydligande av alla arbetsgivares ansvar att arbeta systematiskt för att förebygga risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Digital arbetsmiljö

Den sociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljön är redan en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på de flesta arbetsplatserna. Den senaste tidens digitalisering och omställning till en högre grad av distansarbete innebär att även den digitala arbetsmiljön måste inkluderas och prioriteras.

Att ge sin personal rätt förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter är viktigt för en hållbar och effektiv verksamhet. Det gäller inte minst digitala verktyg och hjälpmedel. System och programvaror som inte är anpassade till den arbetsuppgift som ska utföras tenderar att leda till ineffektivitet och kostsamma avbrott.

Vi har lång och bred kompetens och erfarenhet från området

MTO Säkerhet har stor kunskap och erfarenhet inom områdena ledarskap, arbetsmiljö och arbets- och organisationspsykologi. Vi erbjuder ett antal tjänster som alla syftar till att stärka organisationers systematiska arbetsmiljöarbete. Vi utför till exempel granskningar av arbetstidsförläggning (vid t.ex. skiftscheman) för att säkerställa att arbetstiden förläggs på det mest optimala sättet utifrån empirisk och evidensbaserad kunskap om människors fungerande. Faktorer som tas i beaktande är då uthållighet, kognitiva funktioner under stress, press och trötthet, kostens inverkan på uthållighet samt människans naturliga sömncykler.

Vi utför också granskningar och utveckling av organisationers ledningssystem för s.k. fatigue management och utvärderingar av mental och fysisk arbetsbelastning i vissa uppgifter. Andra tjänster vi erbjuder inom området är utveckling av säkra, tydliga och kommunikativa ledarskap samt kartläggning och utveckling av verksamheters processer, rutiner, instruktionsutformningar och ansvarsfördelningar.

Vi hjälper våra kunder att kartlägga, utvärdera och utveckla den digitala arbetsmiljön för att uppnå en effektiv och hållbar verksamhet. Genom IT-ronder identifieras förbättringsområden som sedan kan åtgärdas med målbildsarbete.

Vi kan bland annat erbjuda tjänster inom följande områden:

  • Granskning, rådgivning samt utformning av arbetstidsscheman
  • Utveckling av system för Fatigue Management och utvärdering av mental arbetsbelastning
  • Utveckling av arbetsmiljörelaterade processer
  • Kartläggning och analys av den digitala arbetsmiljön
  • Grundläggande och fördjupande utbildningar i digital arbetsmiljö och IT-ronder
  • Utformning av skräddarsydda IT-ronder (checklistor och genomförande)
  • Handledning och coachning av befintlig personal i organisationen under genomförandet av målbilds- och förändringsarbete

 

Exempel på uppdrag

Påverkan på tågklarerares arbetsbelastning vid minskad bemanning

Trafikverket planerade vid en tidpunkt att dimensionera sina resurser för fjärrtågklarerare baserat på en framtagen bemanningsmodell. Modellen skulle gälla för hela landets trafikledningscentraler. De ville dock försäkra sig om att förändringar i...

Läs mer read more

Arbetstidsutvärdering av Utrikesdepartementets jourverksamhet

Utrikesdepartementets (UD) jourverksamhet har till uppgift att ta hand om ärenden som uppkommer utanför utlandsmyndigheternas kontorstid, och är därmed bemannad dygnet runt. Med tanke på att jourarbetet kan vara påfrestande beslutades att genomför...

Läs mer read more