Utvärdering av arbetstiden på UDs jourverksamhet

Utrikesdepartementets (UD) jourverksamhet har till uppgift att ta hand om ärenden som uppkommer utanför utlandsmyndigheternas kontorstid, och är därmed bemannad dygnet runt. De ärenden som handläggs av UD-jouren är oftast av brådskande karaktär och rör i huvudsak nödställda, dödsfall, frihetsberövade eller passfrågor.

Vårt uppdrag 

Med tanke på att jourarbetet kan vara påfrestande och kräva hög kognitiv kapacitet, samtidigt som UD som arbetsgivare är mån om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för personalen att hantera de påfrestningar som oregelbundna arbetstider medför, beslutades att genomföra en översyn av arbetstidsförläggningen.

Vi fick i uppdrag att utvärdera jourverksamhetens arbetstidsförläggning utifrån vetenskapliga teorier om stress, hälsa, återhämtning och skiftarbete. Syftet var att utifrån empiriskt förankrade teorier rekommendera det mest optimala upplägget på skiftschema med hänsyn tagen till jourverksamhetens specifika förutsättningar. Syftet var också att skapa en ökad kunskap och medvetenhet hos personalen om de faktorer som påverkar hälsan och bör beaktas i utformning av arbetstidsscheman.

Genomförande och resultat

Som underlag för utvärderingen genomförde vi granskning av befintligt arbetstidsschema liksom andra dokument såsom befattningsbeskrivningar, samt intervjuer med medarbetare.

Det materialet analyserades utifrån vetenskapligt baserade kriterier och resulterade i ett antal förslag på förbättringsåtgärder och ett konkret förslag på nytt skiftschema.

Förändringsförslagen presenterades för jourgruppen tillsammans med beskrivande motiveringar med utgångspunkt i forskning, både i rapportform och genom en muntlig presentation med möjlighet till frågor från gruppen. Det föreslagna schemat infördes i verksamheten kort därefter.

 


Är du i behov av liknande insatser? 

Kontakta mig

Lena Kecklund

Lena.Kecklund@mto.se

Andra kunder som vi hjälpt

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo