Ledningssystem för strålsäkerhet på Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset har en väl utvecklad strålsäkerhetsorganisation och ett ledningssystem för strålsäkerhet. Verksamheten står dock inför stora utmaningar i form av ny nationell strålskyddslag och förändringar i strålsäkerhetsmyndighetens författningar, etablering av en värdebaserad verksamhetsmodell samt upprättande och flytt till nya anläggningar både i Solna och Huddinge.

Vårt uppdrag

För att säkerställa att ledningssystemet lever upp till de nya krav som förändringarna i verksamhetsmodell och lagar ställer, behöver organisationen se över och utveckla nuvarande ledningssystem. Det innebär bl.a. att ledningssystemet i större utsträckning behöver utgå från ett MTO-perspektiv.

Mot bakgrund av detta fick vi uppdrag att kartlägga befintligt ledningssystem, utföra en gapanalys utifrån nuläge och börläge, identifiera eventuella utvecklingsområden, ta fram rekommendationer på prioriterade insatser samt föreslå en modell för utformning av ett anpassat och pedagogiskt säkerhetsledningssystem. 

Genomförande och resultat

I nära dialog med KS strålsäkerhetsorganisation har vi tagit fram en plan för utvecklingsarbetet.

Med utgångspunkt i vår evidensbaserade metodik för kartläggning av ledningssystem genomfördes i ett första steg en omfattande granskning av ledningssystemet och dess tillhörande dokument och stödsystem, därefter intervjuer med ett stort antal medarbetare på olika funktioner och nivåer inom strålsäkerhetsorganisationen och slutligen en workshopserie för ett antal nyckelgrupper. Utöver att utgöra ett tillfälle för datainsamling, verifiering och förankring innehåller workshopserien även utbildningsinslag för deltagande personal vad gäller MTO-baserade säkerhetsledningssystem.

Det samlade resultatet summeras slutligen i en skriftlig rapport. I denna presenteras även identifierade utvecklingsområden, rekommendationer på lämpliga förändringar av ledningssystemet, samt ett förslag på modell för ledning av strålsäkerhet framtagen utifrån KS specifika behov och förutsättningar. Allt detta utgör ett gediget underlag att utgå ifrån i KS fortsatta arbete med att implementera ett ledningssystem av högsta kvalitet och som är väl anpassat till framtida ökade krav på systematiskt strålsäkerhetsarbete.


Är du i behov av liknande insatser? 

Kontakta mig

Lena Kecklund

Lena.Kecklund@mto.se

Andra kunder som vi hjälpt

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo