Olycks- och händelseutredning

Att lära av olyckor och tillbud är en viktig beståndsdel i säkerhetsarbetet. 

Hitta de bakomliggande orsakerna

I olycks- och händelseutredningar tar man reda på bakomliggande orsaker till en händelse och vad som kan göras för att höja säkerheten. I våra olycks- och händelseutredningar analyserar vi samspelet mellan människa, teknik och organisation för att identifiera bakomliggande orsaker till en händelse. Det är utifrån orsakerna som det är möjligt att ta fram effektiva säkerhetshöjande åtgärder. På så sätt kan det undvikas att liknande händelser sker igen.

Vi har lång och bred erfarenhet av att genomföra olycks- och händelseutredningar i en rad olika branscher

MTO Säkerhet har gedigen erfarenhet av att genomföra utredningar för Statens haverikommission men också för ett flertal andra organisationer och företag inom branscher som bygg- och anläggning, järnvägstrafik, flyg, sjöfart, kärnkraft, sjukvård och brand.

Genom utbildning av utredare höjer vi även kvaliteten på interna utredningar.

Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster inom området händelse- och olycksutredning:

  • Genomförande av oberoende olycks- och händelseutredningar utifrån ett MTO-perspektiv
  • Coachning och expertstöd i olycksutredningar
  • Utbildningsinsatser för utredare
  • Stöd och verktyg som underlättar utredningsarbetet
  • Kartläggning och utvärdering av företags utredningsverksamhet i syfte att hitta förbättringsområden
  • Verktyget TEAMS - Mjukvarustöd för händelseutredare som vi utvecklat för att ge stöd i arbetet med händelse- och olycksutredningar

Exempel på uppdrag

Olycksutredning SHK Dödsfall vid Karolinska universitetssjukhuset.

Patientsäkerheten inom svensk hälso- och sjukvård har mer och mer kommit i fokus under senare år och behovet av att säkra vården är ett viktigt och angeläget område. Siffror från Socialstyrelsen har visat att antalet våldsskador och dödsfall som s...

Läs mer read more

Händelseutredningar inom kärnkraftsindustrin

Vid sidan av olycks- och haveriutredningar fyller också utredningar av incidenter och händelser en viktig funktion i säkerhetsarbetet. Det kan handla om händelser som skett men där inga allvarliga skador har uppkommit, varken på personal eller mat...

Läs mer read more