Vad är MTO?

2022-11-18

MTO står för Människa Teknik – Organisation och specifikt samspelet dem emellan i komplexa och säkerhetskritiska miljöer. Begreppet kom till inom kärnkraftsindustrin efter en rad incidenter i bland annat USA och Sovjet Unionen på 80-talet. Själva tankesättet har dock sitt ursprung i det brittiska flygvapnet under andra världskriget.

Harrisburgolyckan blev ett startskott

1979 skedde en olycka i kärnkraftverket Three Mile Island i Harrisburg, USA, där reaktor nummer två havererade. I haveriutredningen framkom det att olyckan berodde på en rad olika mindre orsaker som tillsammans bidrog till den slutgiltiga incidenten. Brister i rutiner hos både operatörer och övervakningsmyndigheten i kombination med otillräckliga riskanalyser och bristfällig utbildning gjorde det möjligt att begå samma misstag om och om igen. Faktum är att ett liknande händelseförlopp hade skett ett år tidigare, den gången med utebliven olycka eftersom reaktorn inte gick på full effekt. Trots att allvarliga fel påvisades gjordes inget för att säkra upp och förbättra rutinerna och 13 månader senare ledde det till haveriet. Olyckan orsakade inte några personskador men upprensningen tog 12 år att genomföra.

Efter olyckan stod det klart att händelseförloppet var mycket mer komplext än vad som på den tiden kunde förutspås. För att undvika liknande händelser i framtiden insåg utredarna att ett systemperspektiv krävdes för att skapa säkrare rutiner och skyddande barriärer. Det gjordes rejäla ändringar i säkerhetsrutinerna och i kärnkraftsindustrin i stort med MTO-perspektivet som utgångspunkt.

Three Mile Island kärnkraftverk i Harrisburg, USA.

Kärnkraftverket Three Mile Island i Harrisburg, USA

Varför är det viktigt att se till samspelet mellan människa, teknik och organisation?

Idag har fler säkerhetskritiska branscher anammat att arbeta utifrån ett MTO-perspektiv i sina verksamheter. MTO handlar om samspelet mellan människa, teknik och organisation och utgår från verksamheten som en helhet. Helheten innefattar att i en verksamhet ta hänsyn till människors förutsättningar, såväl som tekniska och organisatoriska förutsättningar.

Att arbeta utifrån ett MTO-perspektiv är viktigt vid förändringar som påverkar individer och grupper i deras arbetssituation. MTO utgår från ett systemperspektiv som betonar betydelsen av ett fungerande samspel mellan människor, teknik och organisatoriska faktorer för en funktionell organisatorisk helhet. Det handlar bland annat om att utgå från människors fysiska och mentala förmågor och begränsningar, samt de krav som olika typer av arbetsuppgifter ställer på personalen, när arbetsplatser och system utformas.

Det kan exempelvis handla om framtagandet av nya hjälpmedel och gränssnitt som ska assistera människan att utföra en arbetsuppgift. En bidragande faktor till Harrisburgolyckan var att när felsignalerna kom in så blinkade det varningslampor i hela kontrollrummet samtidigt. Det gjorde det omöjligt för operatörerna att tolka situationen vilket ledde till att fel beslut fattades och olyckan förvärrades.

Kontrollrumsmiljöer (tekniken) bör utformas så att operatörerna (människan) på enklast möjliga sätt kan bilda sig en uppfattning om situationen för att veta vilka rutiner (organisationen) som ska utföras.

 Systemperspektiv - MTO

Ledarskapets roll i säkerhetsarbetet

Om man inte ser till helheten riskerar man att missa vitala delar som i sin tur leder till att de barriärer som införs inte fyller sin funktion att upprätthålla säkerheten i verksamheten.

I helheten bör även hänsyn tas till ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Genom att förstå hur ledarskapet påverkar lärandet och säkerhetskulturen i en verksamhet kan rätt ledarbeteenden prioriteras. Då blir det lättare att ta rätt beslut i exempelvis säkerhetsprioriteringar, krissituationer eller vid förändringar. Det är viktigt att ledare tar en aktiv roll genom att bland annat kommunicera säkerhetsvärderingar och ge utrymme för delaktighet för att värna om och utveckla medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet och motivation för säkerhetsfrågor.

Vi har en bred spetskompetens inom MTO-området och erfarenhet från en rad olika säkerhetskritiska branscher. Vi utgår alltid från kundens specifika behov och förutsättningar samtidigt som vi använder vetenskapligt förankrade metoder och arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi kan stötta dig och din verksamhet?

Mer information om Harrisburgolyckan