Behov av stöd i riskhantering?

2020-09-01

Vi på MTO Säkerhet stöttar våra kunders verksamheter i både proaktiv och reaktiv risk- och kontinuitetshantering och är vana att hantera förändrade förutsättningar.  

Är din verksamhet i behov av att identifiera nya risker, omvärdera beredskapsplaner, utveckla säkerhetsledarskap, säkerhetskultur eller arbeta fram arbetsplaner och åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen? Vi kan hjälpa din verksamhet på flera olika sätt.

 

Förändring i omvärld kräver förändring i verksamheten
Allas våra verksamheter påverkas av pågående omständigheter i vår omvärld, det kan handla om ändrad produktion, resursläge och personalstyrka och som verksamhet behöver man vara både reaktiv i det som sker nu och proaktiv i sin analys av vad som komma skall.

 


Vikten av samspelet Människa, Teknik och Organisation blir aldrig så central som nu. Genom att beakta MTO-perspektivet i sin verksamhet främjar man en fortsatt säker och effektiv produktion och leverans oavsett omständigheter.

Lena Kecklund, VD MTO Säkerhet
 

Åtgärder du behöver göra i din verksamhet kan exempelvis vara att se över vad förändringar i personalstyrkan får för konsekvenser och vilken reviderad variant av skiftschema som är mest lämplig. Det kan även handla om att göra en processöversyn och ta fram tillfälligt nya arbetssätt och rutiner. Vi på MTO Säkerhet arbetar dagligen med riskhantering och förändringar och erbjuder stöd inom en rad områden relaterade till arbetsmiljö, säkerhet och UX.

Våra tjänsteområden

Vi finns här!

Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig.

Lena Kecklund

+46 (0)70 735 87 50