Säkerhetsledarskap och säkerhetskultur

Utveckla ditt säkerhetsledarskap för att främja verksamhetens säkerhetskultur, arbetsmiljö och effektivitet

 

Om kursen

Den här utbildningen syftar till att öka kunskapen om säkerhetskulturens utmaningar, möjligheter och byggstenar för att stärka, vårda och utveckla din organisation och verksamhet genom din roll som ledare. En ledarroll behöver samspela och utvecklas i takt med verksamheten och dess omgivning. För det behövs rätt förutsättningar för att utveckla de förmågor i ledarrollen som behövs för att främja en god och säker arbetsmiljö. Olika branscher och verksamheter har kommit olika långt utvecklingen, vi på MTO Säkerhet har stor kunskap och lång erfarenhet från olika säkerhetskritiska branscher vilket ger oss en unik möjlighet att kunna kompetensöverföra nycklar och verktyg för ett säkert ledarskap och en god säkerhetskultur branscher emellan. 

Kursinnehåll och upplägg 

Med utgångspunkt i MTO-perspektivet (dvs. samspelet mellan människa, teknik och organisation) får du under utbildningen en helhetssyn av vad ledarrollen innebär för din verksamhets arbetsmiljö, säkerhetskultur och effektivitet samt vilka verktyg och förmågor som är viktiga att du har med dig i din roll som ledare.

Med utgångspunkt i forskningen ger kursen dig som ledare i säkerhetskritisk verksamhet ökade kunskaper och verktyg för att utveckla ditt säkerhetsledarskap.

Exempel på kursinnehåll:

 • Vad innebär det att ha ett systemperspektiv på säkerhet?
 • Varför händer olyckor och hur kan olyckor undvikas?
 • Säkerhetskultur – vad är det och varför är det så viktigt?
 • Ledarskapets betydelse för säkerhetskulturen
 • Säkra ledarbeteenden och ledarstilar
 • Den egna rollen i säkerhetsarbetet
 • Hur kan vi förändra och utveckla säkerhetskulturen?
 • Lärdomar från andra branscher
 • Förmågor och verktyg som stärker ditt säkerhetsledarskap

Utbildningen är baserad på mångårig empiri, teori och praktik inom området där flera av våra kursledare är disputerade forskare inom arbets- och organisationspsykologi. Utbildningen inleds med en hemuppgift och varvar sedan teori om människans fungerande och förutsättningar, säkerhetsledarskapets grunder, säkerhetskultur och verktyg för att förändra med praktiska moment och exempel där du som kursdeltagare både får reflektera och praktisera dina förmågor med coachande feedback från kursledare. För maximal nytta av kursen följer sedan en hemuppgift för dig att applicera i din roll i din verksamhet.

För vem?

Kursen riktar sig till dig i en chefsroll och ger dig som ledare i en säkerhetskritisk verksamhet ökade kunskaper och verktyg för att utveckla ditt ledarskap för en säker verksamhet. Du kan vara ny i din roll eller har så har du tidigare erfarenhet men med behov och intresse att utveckla ditt säkerhetsledarskap och din verksamhet.

Kursmål

 • Ökad förståelse av värdet av en god säkerhetskultur och hur man bidrar till den i den egna rollen​
 • Förse chefer med kunskaper, färdigheter och verktyg inom säkerhetskultur och säkerhetsledarskap​
 • Förmedla verktyg att använda i det egna ledarskapet och i förändring
 • Välj de ledarbeteenden som är mest gynnsamma för en säkerhetskritisk verksamhet
 • Kommunicera säkerhetsvärderingar och skapa delaktighet
 • Ta en aktiv roll i att utveckla medarbetarnas motivation och säkerhetsmedvetande

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. I kursavgiften ingår kursmaterial som du enkelt får tillgång till via MTO Academy.

 

Många ser förbi att det är en investering att utveckla ledarskapsförmågorna i verksamheten 

Kursledare

Eva-Lotta Nylén - Kursansvarig och kursledare

Eva-Lotta är fil. Dr. i arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert med beteendemässiga och organisatoriska aspekter som expertområden. Eva-Lotta har utöver sin doktorsexamen i arbets- och organisationspsykologi en civilekonomexamen och lång erfarenhet av förändringsledning i internationella bolag. Under sin tid på MTO Säkerhet har Eva-Lotta bland annat arbetat med säkerhetskulturkartläggning inom gruvindustrin samt processindustrin och publicerat flera rapporter inom ledarskapsområdet för både vårdsektorn, sjöfart och kärnkraft. Eva-Lotta har även undervisat i kurser inom bland annat ledarskap och organisationspsykologi på Stockholm Universitet, Södertörns Högskola samt Karolinska Institutet.

Eva-Lotta Nylén, fil. Dr. Arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert

Marcus Lavin - Kursledare

Marcus är fil. Dr. i psykologi där hans avhandling behandlade säkerhetskultur och organisatoriska aspekter inom svensk flygledning. Marcus har arbetat med forskning och tillämpning av MTO-frågor såsom säkerhetskultur, säkerhetsstyrning, ledarskap, riskanalys, säkerhetskommunikation, psykosocial arbetsmiljö, händelse och olycksutredning, organisationsförändringar med mera i cirka 20 år. Främst inom flyg och flygledning, spårtrafik och järnväg, patientsäkerhet, kärnkraft och sjöfart. Marcus är en mycket erfaren och uppskattad kursledare och har genom åren utbildat hundratals chefer inom ledarskap, säkerhetsstyrning och säkerhetskultur.

Marcus Lavin, fil. Dr. i Psykologi och MTO-expert

Jag är intresserad

Intresseanmälan

Säkerhetsledarskap och säkerhetskultur