Start Kunder Vägtrafik

Vägtrafik

Framtida vägtrafik innebär nya tekniska lösningar med mer information till föraren både inne i och utanför fordonen. Även den omgivande trafikmiljön blir mera komplexa, t ex med utbyggnad av vägtunnlar. Nya trafiksystem innebär högre krav på trafikledning och information till trafikanterna. Detta innebär att samspelet MTO blir allt viktigare i det framtida vägtrafiksystemet.

Vi har arbetat med samspelet MTO när det gäller bl.a. vägtunnlar och utveckling av övervakningsmiljöer i vägtrafikledningscentraler. Dessutom har vi utvecklat MTO-strategier och arbetssätt för stora infrastrukturprojekt.

Exempel på genomförda uppdrag:


Human factors i projekt Förbifart Stockholm (Trafikverket, 2010 – )

I detta projekt arbetar MTO Säkerhet med att skapa trygghet, säkerhet, attraktivitet och trivsel för trafikanterna i förbifarten samt förebygga och lindra konsekvenserna av eventuella incidenter.

Säkerhet för trafikanter i vägtunnlar (Vägverket, 2007)

Detta FUD-projekt som finansierats av Vägverket, har haft som syfte att bidra till att ta fram en helhetslösning för kommunikation med vägtrafikanter för att underlätta utrymning av vägtunnlar.

Trafikanter i tunnelmiljö vid brand – En litteraturstudie (Vägverket, 2005)

MTO Säkerhet genomförde på uppdrag av Vägverket Region Stockholm en litteraturstudie inom ramen för forsknings- och utvecklingsprojektet ”Tunnelsäkerhet och sambandet mellan människa, teknik och organisation”. Syftet med uppdraget har varit att bidra till Vägverkets uppbyggnad av kompetens inom kunskapsområdet MTO (samspelet Människa – Teknik – Organisation) och säkerhet i vägtunnlar.


Kund