Start Kunder Utrymning och brandsäkerhet

Utrymning och brandsäkerhet

Utrymning och brandsäkerhet handlar till stor del om att skapa en väl fungerande organisation även om detta i praktiken ofta betraktas som en enbart teknisk fråga. Vid förbättringsåtgärder av utrymning och brandsäkerhet är det viktigt att ta alla huvudaspekter i beaktande, inte bara tekniken utan även människan och organisationen.

MTO Säkerhet har erfarenhet från ett flertal projekt inom områdena utrymning och evakuering, såväl forskning om människors beteende och informationsbehov vid utrymningssituationer, som utformning av utrymningsstrategier i verkliga miljöer.

Vi har även ett omfattande samarbete med Sveriges största oberoende brandskyddskonsult Brandskyddslaget som kan bidra med kompetens och kunskap i dessa sammanhang.

Exempel på genomförda uppdrag:


Brand på Textes HVB-hem i Norrtälje den 27 augusti 2013 (Statens haverikommission, 2015)
Utredningen visade att bygglov saknades för den verksamhet som bedrevs i byggnaden och att brandskyddet i byggnaden, såväl det byggnadstekniska som det organisatoriska, har haft flera svagheter. Avsaknaden av bygglov och svagheter i brandskyddet hade inte fångats upp vid tillståndsgivning och tillsyn.

Organisera för brandsäkerhet (Brandforsk, 2008)

Brandsäkerheten i ett företag handlar till stor del om organisation, men i praktiken betraktas brandsäkerhet på många företag som en teknisk fråga. Detta projekt fokuserade därför på de organisatoriska delarna av brandsäkerheten. Syftet med projektet var att studera framgångsfaktorer för brandsäkerhetsarbete samt hur dessa kan mätas och följas upp, men även att på ett praktiskt plan hitta verktyg och arbetssätt för att driva utvecklingen av brandsäkerheten i en organisation.

Säkerhet i vägtunnlar (Vägverket, 2007)

Detta forskningsprojekt syftade till att ta fram en helhetslösning för kommunikation med vägtrafikanter för att underlätta utrymning av vägtunnlar. Inom ramen för projektet genomfördes bl.a. ett utrymningsförsök i Götatunneln. Beteendevetenskaplig kunskap användes för att utveckla en modell över hur säkerhetsbeteende kan skapas hos trafikanter baserat på samspelet människa-teknik-organisation och projektet resulterade i rekommendationer för en helhetslösning för kommunikation med trafikanten för att skapa ett sådant säkerhetsbeteende.

Evakuering från tåg (Banverket, 2005 – 2009)

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt var att med användning av beteendevetenskaplig kunskap och ett MTO-perspektiv systematiskt identifiera och analysera problem- och förbättringsområden i samband med evakuering från tåg. Detta för att skapa en förbättrad hantering av evakueringar, såväl när det gäller säkerhet, som personalens arbetssituation och omhändertagande av resenärer. Bland annat samlades data in från ett stort antal genomförda evakueringar.

Förstudie av användbarhet och funktion hos utrymningsbeslag (Brandforsk, 2003)

Syftet med detta projekt var att genomföra en förstudie om användbarhet hos utrymningsbeslag, att sammanställa kunskap om hur utrymningsbeslagen används idag samt presentera förslag till hur förståelse, funktion och hanterbarhet för produkterna kan förbättras. Resultatet från projektet blev en preliminär kravspecifikation för hur ett utrymningsbeslag ska utformas och vilka krav som ska beaktas i processen för val av utrymningsbeslag.Kund