Start Kunder Spårtrafik

Spårtrafik

Spårtrafik är en viktig del av ett säkert och miljövänligt transportsystem. Det pågår en kraftig tillväxt med ett ökande antal transporter och stora satsningar på nya fordon och ny infrastruktur, t ex Citytunneln i Malmö eller dess motsvarighet Citybanan i Stockholm. Förutom detta har implementeringen av ett nytt, europeiskt säkerhets- och signalsystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) påbörjats i Sverige.

Vi arbetar med användbarhetsfrågor och riskanalyser av samspelet MTO i flera järnvägsrelaterade projekt både i Sverige och internationellt.

Exempel på genomförda uppdrag:

Ergonomi i projekt Röda Linjens Uppgradering (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2013 – )

MTO Säkerhet deltar i arbetet med att uppgradera röda linjens tunnelbana för förarlös drift. Projektet innefattar utbyte av signalsystem, inköp av nya fordon samt nybyggnad och uppgradering av depåer. Arbetet inkluderar ett övergripande ansvar för human factors i samband med utformning av förar- och passagerarmiljön i tågen, säkerställd ergonomi och säkerhet vid underhåll av fordonen, samt utformning av trafikledningscentral samt andra relaterade landbaserade system.
Riskanalyser för införande av ERTMS (ERIS, 2006 – )

MTO Säkerhet har utvecklat riskanalysmetoder och genomför riskanalyser gällande användbarhetsfrågor för det nya europeiska järnvägssäkerhetssystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System). Arbetet fokuseras i första hand på användbarhetsfrågor för lokförare och tågklarerare, men även på de rent organisatoriska förutsättningarna för införandet av ERTMS i Sverige. MTO Säkerhet medverkar sedan år 2006 i arbetet med MTO-frågor för införande av ERTMS i Sverige.
Riskanalys av Organisationsförändring inför sammanslagning (Trafikverket, 2010)

MTO Säkerhet utförde på uppdrag av Banverket (numera Trafikverket) en analys av möjliga trafiksäkerhetsrisker inför sammanslagningen av Banverket och Vägverket år 2010, då de båda organisationerna uppgick i den gemensamma myndigheten Trafikverket.
Analys av växlingsarbete (SJ AB, 2009)

På uppdrag av SJ AB genomförde MTO Säkerhet en riskanalys baserat på systemperspektivet MTO i syfte att utvärdera och identifiera säkerhetshöjande åtgärder vid växlingsarbete. Avsikten var att finna de bakomliggande orsakerna till det ökande antalet växlingsrelaterade incidenter, samt att på basis av dessa orsaker ge rekommendationer om tillämpliga åtgärder för att minska antalet incidenter. Analysen bestod bl.a. av uppgiftsanalys av växlingsarbete och en enkätundersökning bland växlingspersonalen för att ta fram säkerhetshöjande åtgärder. Flera av förslagen håller nu på att genomföras.
Dörrsäkerhet i tunnelbanan (Storstockholms Lokaltrafik, 2003)

MTO Säkerhet genomförde en riskanalys för att förbättra säkerhet och minska risken för dörrstängningsrelaterade olyckor i Stockholms tunnelbana. Uppdraget utfördes i samarbete med en arbetsgrupp bestående av representanter från AB SL och den dåvarande trafikutövaren Connex. Utredningen baserades på en analys av samspelet Människa-Teknik-Organisation med en särskilt framtagen metod. Analysen lade grunden för flera åtgärdsförslag vars syfte var att förbättra säkerheten vid dörrstängning på tunnelbanetåg.
Trafiksäkerhet- och informationsmiljö för lokförare (TRAIN, 2000-2001)

MTO Säkerhet genomförde som projektledare och forskare på uppdrag av Banverket (numera Trafikverket) ett omfattande forskningsprojekt om lokförarens informations- och arbetsmiljö. MTO Säkerhet arbetade med en forskargrupp bestående av personer från bl.a. Uppsala Universitet, Linköpings Universitet, Institutt for Energiteknikk i Norge samt Stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet. I projektet medverkade också flera järnvägsföretag t ex SJ AB. I studien genomfördes bl.a. omfattande enkätundersökningar och kvalitativa intervjustudier med tågförare.

Slutrapport från Train-projektet (pdf)

Kund