Start Kunder Sjöfart

Sjöfart

Hög säkerhet för såväl personal, passagerare och gods samt kvalitet i form av bl.a. leveranssäkerhet är viktiga förutsättningar för en konkurrenskraftig sjöfart.

Modern sjöfart är ett internationellt komplext system där olika länder, myndigheter och företag samverkar. Drift av moderna fartyg innebär användning av ny och avancerad teknik men också att personal från flera aktörer samverkar. Det är därför viktigt att fokusera både på MTO-frågor i samspelet mellan människa och teknik samt att skapa en stark säkerhetskultur och en vilja att arbeta med MTO-frågor i denna verksamhet.

Vi har arbetat med human factors-frågor, säkerhetskultur och säkerhetsstyrning samt utvärdering av passagerarnas situation i flera olycksutredningar.

Exempel på genomförda uppdrag:


Utbildning för olycks- och incidentutredare inom sjöfart (Center for Simulator Maritime Training, NL)

Kursen presenterar ett teoretiskt ramverk för att förstå en olycka och bygger på ett systemsäkerhetsperspektiv på olycksorsaker och fokuserar särskilt på att identifiera och analysera samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation (MTO) (även kallad Human Factors).
Kollisionen mellan M/S Gotland & HSC Gotlandia II i Nynäshamn (Statens haverikommission, 2010)

MTO Säkerhet AB genomförde i denna utredning en MTO-analys över händelseförloppet under kollisionen mellan de båda färjorna. Analysen baserades bl.a. på de drabbades erfarenheter, både fartygspersonal och passagerare. Vi genomförde också en analys av säkerhetsstyrning samt en analys och enkätundersökning av passagerarnas situation i samband med kollisionen.

Passagerarfartyget S:t Erik, kollision med kaj i Göteborg (Statens haverikommission, 2007)

I detta uppdrag genomförde vi bl.a. intervjuer med företrädare för berörda företag och organisationer. Intervjuerna ingick som en del i en analys av säkerhetsstyrningen och säkerhetskulturen hos de aktuella organisationerna. Uppdraget omfattade även att genomföra analyser av myndighetsföreskrifter och styrande dokument hos berörda organisationer.


Kund