Start Kunder Luftfart

Luftfart

Luftfarten utgörs av ett komplext system där flera olika processer och aktörer samverkar för att skapa ett effektivt och säkert system. Arbetet med att förbättra säkerheten inom luftfarten spänner över alla områden, från gränssnitts- och interaktionsdesign till organisatoriska aspekter såsom styrning, ledning och säkerhetskultur.

MTO Säkerhet har en stark domänspecifik kompetens inom flyg och flygledning och har bland annat arbetat med att utreda och värdera säkerhetskultur inom försvarsmaktens helikopterverksamhet samt deltagit i flera haveriutredningar inom luftfartsområdet.

Exempel på genomförda uppdrag:


Oberoende analys av LFV:s säkerhetskultur (Luftfartsverket, 2014)Syftet med uppdraget var att identifiera och kartlägga styrkor och svagheter inom hela Luftfartsverkets (LFV) säkerhetskultur. Utredningens resultat är ett underlag för att långsiktigt och uthålligt förstärka LFV:s säkerhetskultur och dess flygsäkerhetsarbete.

Säkerhetskulturen i helikopterverksamhet (Försvarsmakten, 2012)

MTO Säkerhet har på uppdrag av Försvarsmaktens Utredningskommission (FMUK) följt upp och utvärderat resultatet av de åtgärder som Försvarsmakten vidtagit med anledning av de rekommendationer kopplade till säkerhetskulturutredningen som lämnades till Försvarsmakten av Statens haverikommission i rapporten RM 2008:04.
Säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet (Statens haverikommission, 2007)

MTO Säkerhet fick i uppdrag av Statens haverikommission att utreda och värdera säkerhetskulturen inom Försvarsmaktens helikopterverksamhet och dess ledning i Försvarsmakten. Bakgrunden till utredningen var att det sedan år 2000 inträffat flera allvarliga olyckor med militära helikoptrar i vilka sammanlagt har fjorton personer omkommit.

Vi har också medverkat i andra haveriutredningar när det gäller flyg och Lena Kecklund har presenterat vårt arbete inom detta område för Svensk Flygpsykologisk förening.
Kund