Start Kunder Kärnkraft

Kärnkraft

Kärnkraftsindustrin är en komplex verksamhet med höga säkerhetskrav. Detta innebär att tekniska miljöer som ska övervakas och styras av människan, t.ex. i ett kontrollrum eller i samband med underhåll, samt de organisatoriska system som omger dessa ska vara utformade så att personalen ges förutsättningar att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Detta kräver ett kontinuerligt arbete med konstruktion och förbättring av tekniska miljöer och styrande rutiner samt en öppen och säkerhetsmedveten kultur som tar lärdom av inträffade misstag och fel.

Vi har lång erfarenhet av kärnkraftsindustrin och har utfört uppdrag såsom utveckling av arbetsprocesser för MTO, validering av operatörsgränssnitt och kontrollrumsmiljöer samt fristående säkerhetsgranskningar av designstrategier, organisationsförändringar och styrande dokument. Dessutom har vi genomfört flertalet olycks- och händelseanalyser vid de svenska kärntekniska anläggningarna samt utredningar och forskningsprojekt på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Exempel på genomförda uppdrag:

Utbildning inom MTO, MMI och grundorsaksutredning (Forsmarks Kraftgrupp, 2011-2014)

MTO Säkerhet har genomfört utbildning för Forsmark räkning inom MTO, MMI (Människa-maskininteraktion) och grundorsaksutredningar. De fyra kurserna innefattade allmän teori om MTO och MMI och var också speciellt anpassade till de arbetssätt som finns på Forsmark. Målgrupperna för kursen var bland annat beställare av kontrollrumsändringar, MTO-utredare och beställare av MTO-utredningar.

Kravtolkning MTO i tekniska projekt (Svensk Kärnbränslehantering, 2008 – 2009)

MTO Säkerhet har för Svensk Kärnbränslehantering genomfört ett uppdrag med syfte att klargöra interna och externa krav inom MTO-området för genomförande av tekniska förändringar och anläggningskonstruktion. Målet var att utveckla en generell arbetsprocess för integrering av MTO-frågor vid genomförande av anläggningsändringar och nykonstruktion av kärntekniska anläggningar.

Driftklarhetsbeslut i kärnkraftsanläggningar (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2007 – 2008)

Detta forskningsprojekt har genomförts i två delar på uppdrag av Statens kärnkraftsinspektion (SKI) under åren 2007-2008. Projektets syfte var att undersöka och beskriva hur driftklarhetsbeslut går till i praktiken vid svenska kärnkraftsanläggningar, att identifiera vilka förhållanden som påverkar besluten och vilka arbetsformer som finns i företagens ledningssystem som stöd för besluten.

Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar – Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet? (pdf) (2008)

Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar – del 2 Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet? (pdf) (2008)

Kontrollrumsförändringar vid svenska kärnkraftverk (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2005)

Detta forskningsprojekts syfte var att göra en översiktlig genomgång av de förändringar som genomförts vid de svenska kärnkraftverken samt att beskriva hur MTO- och MMI-frågor hanterats i förändringsarbetet. Kartläggningen gav en samlad bild av de förändringar i kontrollrumsutformning och människa-maskingränssnitt som genomförts i de svenska kontrollrummen med mål att ge fördjupad kunskap om förändringsprocessen och dess resultat och hur MTO-frågor behandlas i dessa projekt.

Rapporten finns att beställa hos myndigheten (www.stralsakerhetsmyndigheten.se) med rapportnummer 2005:47.

Underhållsstrategier och säkerhet på en avreglerad elmarknad (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2004)

I detta forskningsprojekt gjordes tre fallstudier vid de svenska kraftföretagen samt en jämförande studie av spårbunden trafik med längre erfarenhet av en avreglerad och konkurrensutsatt marknad. Syftet var att göra en kartläggning av hur underhållsstrategierna utvecklats och effektiviserats under en femårsperiod med inriktning på organisation, förändringsprocesser och konsekvenser för arbetsförhållanden och säkerhet i underhållsprocessen.

Underhållsstrategier och säkerhet på en avreglerad elmarknad (pdf)


 
Kund